Regulamin Treningów Nordic Walking Warszawa

REGULAMIN TRENINGÓW NORDIC WALKING

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Treningów Nordic Walking Warszawa wchodzących w skład różnych pakietów zajęć rekreacyjnych, które świadczy Nordic Walking Warszawa.

Nordic Walking Warszawa prowadzi zajęcia realizowane przez wykwalifikowanych Instruktorów. Treningi Nordic Walking prowadzi Instruktor Maria Tańska nr certyfikatu: INW 2703/2013.

ABY MÓC WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH CHODZENIA Z KIJAMI NORDIC WALKING LUB MARSZACH GRUPOWYCH UPRZEJMIE PROSIMY O:

 • zapoznanie się z poniższym Regulaminem Treningów w celu upewnienia się, czy posiadasz zgodę lekarza na trening, jeśli jest potrzebna,
 • po zapoznaniu się z poniższym Regulaminem Treningów oraz zakupie odpowiednich Treningów prosimy o kontakt najlepiej poprzez Formularz Kontaktowy, bądź na adres email: kontakt@nordicwalking-warszawa.pl w celu umówienia się na trening.

§ I

SPRAWY ORGANIZACYJNE NORDIC WALKING

Organizator zastrzega sobie możliwość umawiania spotkań na Treningi Nordic Walking tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez siebie miejscach oraz godzinie. Instruktor nie dojeżdża w miejsce wyznaczone przez Kursanta. Taki sposób rozwiązania na celu ma świadczenie usług o najwyższym poziomie, w miejscu bezpiecznym i przystosowanym do Treningów Nordic Walking.

Trening Nordic Walking (zwany także Treningiem) – należy przez to rozumieć zakupioną poprzez sklep www.sklep.nordicwalking-warszawa.pl oraz opłaconą z góry usługę.  Jest to spotkanie o charakterze rekreacyjnym lub sportowym, trwające 60 minut, mające na celu promowanie poprawnej techniki marszu z kijami Nordic Walking.

Zakup Treningu – należy przez to rozumieć zapoznanie się z Regulaminem Treningów, zakup usługi Treningu Nordic Walking przez stronę www.sklep.nordicwalking-warszawa.pl oraz płatność z góry za zakupiony Trening.

Organizator Treningów Nordic Walking Warszawa – firma Novaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000826007, o kapitale zakładowym 5000,00 złotych, NIP 7010968215, REGON 385438650.

Klient – przez Klienta należy rozumieć osobę (Uczestnika zajęć), która uprzednio wcześniej zakupiła usługę Trening Nordic Walking poprzez stronę www.nordicwalking-warszawa.pl, zapoznała się z Regulaminem Treningów oraz wyraziła na Regulamin zgodę, opłaciła Trening i umówiła się na jego realizację. Osoba, która na Trening przychodzi w ubiorze dostosowanym do pogody w tym w odpowiednim obuwiu trekkingowym lub sportowym, umożliwiającym bezpieczne przemieszczanie się w warunkach terenowych.

Bony Prezentowe – należy przez to rozumieć zakup usługi Treningów jako prezent, które powinny zostać zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. W skład usługi Bonu Prezentowego wchodzą: 3 spotkania Treningowe Nordic Walking skupiające się na nauczaniu techniki marszu z kijami NW. W skład usługi wchodzi możliwość skorzystania z kijków Organizatora.

Wizerunek – należy przez to rozumieć zarejestrowanie wizerunku Klienta podczas Treningów.

Wypożyczenie kijków do Nordic Walking wchodzące w skład usługi Treningów lub Bonu Prezentowego – należy przez to rozumieć nieodpłatne wypożyczenie kijków wchodzące w skład usługi Trening Nordic Walking lub Bon Prezentowy. Koszt wypożyczenia pokrywa się w wraz z zakupem Treningu.

Wypożyczenie kijków do Nordic Walking bez korzystania z usług Treningowych – należy przez to rozumieć odpłatne wypożyczenie kijków poprzedzone uiszczoną kaucją w wysokości 100zł za jedną parę.

Korzystanie z Treningów Nordic Walking

1. Z usług Treningów Nordic Walking Warszawa mogą korzystać osoby zdrowe, nie będące pod wpływem środków psycho-aktywnych, które ukończyły 18 rok życia oraz uprzednio wcześniej wykupiły trening i go opłaciły, są posiadaczami prezentu w postaci Bonu Prezentowego upoważniającego do treningów Nordic Walking.

2. Podczas kupowania Treningów przez stronę www.nordicwalking-warszawa.pl otrzymasz informację z wymogiem zapoznania się z niniejszym Regulaminem Treningów. Jeśli wykupiłeś Trening, opłaciłeś go i przystępujesz do Treningu Nordic Walking oznacza to, że zapoznałeś się z treścią Regulaminu, wyrażasz na niego zgodę, a w szczególności wyrażasz zgodę na poniższe oświadczenie:

Posiadam pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w Treningach Nordic Walking i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność. W razie występowania jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych zobowiązuję się jeszcze przed przystąpieniem do pierwszego Treningu uzyskać zgodę na udział w Treningach od swojego lekarza. W razie zaostrzenia się dolegliwości zdrowotnych, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu czy innej szkodzie, nie będę rościł sobie prawa do zadośćuczynienia ze strony Organizatora

 

3. Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort osobom biorącym udział w Treningach, nie może jednak przewidzieć okoliczności losowych. Nie ponosi także odpowiedzialności za działanie osób trzecich i czynników niezależnych od Organizatora.

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Treningu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

5. Osoby u których stwierdzono wcześniej urazy, zwyrodnienia, choroby przewlekłe, ciążę, proszone są o uzyskanie stosownego zaświadczenia ze strony lekarza/terapeuty, ze zgodą na udział w Treningach Nordic Walking Warszawa.

6. Osoba biorąca udział w Treningu powinna korzystać z usług Nordic Walking Warszawa w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej, biorąc pod uwagę intensywność i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym Organizatora przed zaplanowanym Treningiem w formie pisemnej, bądź elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy kontakt@nordicwalking-warszawa.pl, lub złożeniu pisemnego oświadczenia że lekarz prowadzący wyraża zgodę na udział w Treningu.

Odwoływanie, zmiana terminu Treningu, spóźnianie się na Treningi Nordic Walking

8. Jeżeli nie możesz uczestniczyć w zaplanowanym wcześniej Treningu – zgłoś ten fakt co najmniej 24h wcześniej poprzez adres email – kontakt@nordiwalking-warszawa.pl lub sms pod numer 790333794.

9. Organizator zapewnia jednorazowe przełożenie terminu wcześniej umówionego Treningu.

10. Jeśli nie zgłosisz zmiany terminu Treningu na 24h przed jego planowanym rozpoczęciem, płatność za zajęcia może nie zostać zwrócona pokrywając koszty organizacyjne na przykład za czas, jaki Organizator zarezerwował na Trening, którego nie wykorzystałeś zgodnie z Regulaminem, a podczas którego organizator był w gotowości zrealizować usługę Treningu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia treningu w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

12. O zmianie terminu Treningu zostaniesz poinformowany uprzednio wcześniej, na ile będzie to możliwe w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

13. Ze względu na ograniczoną ilość czasu oraz miejsc na Treningach istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów na Trening.

14. Organizator umożliwia Wypożyczenie Kijków do Nordic Walking, które jest nieodpłatne. Podczas umawiania się na Trening zgłoś taką potrzebę we wiadomości email lub telefonicznie.

15. Jeśli korzystasz z Treningów Nordic Walking Warszawa, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut:

 • przyjmujesz do wiadomości, iż spóźnienie się obligatoryjnie skraca czas treningu,
 • przyjmujesz do wiadomości, iż trening może się nie odbyć z powodu zbyt krótkiego okresu czasu pozostałego do końca treningu,
 • opłata uiszczona za Trening może nie zostać zwrócona pokrywając koszty organizacyjne w tym za czas w którym Instruktor był do dyspozycji, opłata może nie przejść na poczet kolejnego Treningu

 ZAKAZY

15. Podczas Treningów Nordic Walking Warszawa obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psycho-aktywnych,
 • posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do treningu.

17. Uczestnicy zobowiązani są do nienaruszania spokoju i porządku podczas Treningów Nordic Walking Warszawa oraz niezakłócania innym uczestnikom możliwości korzystania z Treningów.

18. Organizator Treningów Nordic Walking Warszawa lub Instruktor może zakazać uczestnictwa w danym Treningu, jeżeli udział w Treningu może zagrażać zdrowiu Klienta, jeśli wystąpią przesłanki do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu – na przykład nieodpowiednie obuwie do panujących warunków atmosferycznych.

19. Nordic Walking Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu miejscami w terenie podczas Treningu. Uprasza się, by nie zabierać na Trening rzeczy wartościowych..

§ II.

BONY PREZENTOWE

1. Z usługi Bony Prezentowe Nordic Walking Warszawa mogą korzystać osoby wymienione i na zasadach ustępu I Regulaminu Treningów.

2. Bon Prezentowy powinien zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

3. Bon Prezentowy uprawnia do wzięcia udziału w 3 Treningach Nordic Walking, uprzednio wcześniej zaplanowanych w okresie ważności Bonu Prezentowego, w terminach dostępnych według grafiku Instruktora. Bon Prezentowy nie upoważnia do wyznaczenia daty, godziny i miejsca Treningu przez Klienta lub posiadacza Bonu. W skład usługi Bon Treningowy wchodzi wykorzystanie kijków Organizatora.

4. W razie chęci skorzystania z Usług na zasadzie Bonu Prezentowego po upływie 3 miesięcy od daty zakupu należy skontaktować się z usługodawcą.

5. Cennik usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa jest ustalany przez Organizatora i podawany do publicznej wiadomości na stronie serwisu – tabela opłat podana jest także poniżej Regulaminu.

6. Walutą płatności jest Złoty Polski (PLN), a ceny podane na stronie są cenami brutto.

7. Koszt Treningów oraz Bonów Prezentowych nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.

8. Na życzenie Klienta, Nordic Walking Warszawa wystawia faktury za Treningi.

9. Reklamacje wystosowane przez Klienta  przyjmowane są w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora Treningów Nordic Walking Warszawa na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać poprzez Formularz Kontaktowy lub adres email – kontakt@nordicwalking-warszawa.pl

Odwoływanie, zmiana terminu, spóźnienia na Treningi zakupione poprzez Bon Prezentowy

8. Jeżeli nie możesz uczestniczyć w zaplanowanym wcześniej Treningu – zgłoś ten fakt co najmniej 24h wcześniej poprzez adres email – kontakt@nordiwalking-warszawa.pl lub sms pod numer 790333794.

9. Organizator zapewnia jednorazowe przełożenie terminu wcześniej umówionego Treningu.

10. Jeśli nie zgłosisz zmiany terminu Treningu na 24h przed jego planowanym rozpoczęciem, płatność za zajęcia może nie zostać przesunięta na kolejny Trening, pokrywając koszty organizacyjne na przykład za czas, jaki Organizator zarezerwował na Trening, którego nie wykorzystałeś zgodnie z Regulaminem, a podczas którego organizator był w gotowości zrealizować usługę Treningu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia treningu w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

12. O zmianie terminu Treningu zostaniesz poinformowany uprzednio wcześniej, na ile będzie to możliwe w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

13. Ze względu na ograniczoną ilość czasu oraz miejsc na Treningach istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów na Trening.

14. Organizator umożliwia Wypożyczenie Kijków do Nordic Walking, które jest nieodpłatne. Podczas umawiania się na Trening zgłoś taką potrzebę we wiadomości email lub telefonicznie.

15. Jeśli korzystasz z Treningów Nordic Walking Warszawa, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut:

 • przyjmujesz do wiadomości, iż spóźnienie się obligatoryjnie skraca czas treningu,
 • przyjmujesz do wiadomości, iż trening może się nie odbyć z powodu zbyt krótkiego okresu czasu pozostałego do końca treningu,
 • opłata uiszczona za Trening w Bonie Prezentowym może nie przejść na poczet kolejnego Treningu

 ZAKAZY podczas korzystania z usługi Treningów zakupionych poprzez Bony Prezentowe

15. Podczas Treningów Nordic Walking Warszawa obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psycho-aktywnych,
 • posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do treningu.

17. Uczestnicy zobowiązani są do nienaruszania spokoju i porządku podczas Treningów Nordic Walking Warszawa oraz niezakłócania innym uczestnikom możliwości korzystania z Treningów.

18. Organizator Treningów Nordic Walking Warszawa lub Instruktor może zakazać uczestnictwa w danym Treningu, jeżeli udział w Treningu może zagrażać zdrowiu Klienta, jeśli wystąpią przesłanki do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu – na przykład nieodpowiednie obuwie do panujących warunków atmosferycznych.

19. Nordic Walking Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu miejscami w terenie podczas Treningu. Uprasza się, by nie zabierać na Trening rzeczy wartościowych..

§ III.

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Nordic Walking Warszawa może dokonywać zmian Regulaminu w szczególności w sytuacji zaistnienia wymienionych poniżej ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związaną z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym w Nordic Walking Warszawa systemie informatycznym;

d) rozszerzenie lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) rezygnację z prowadzenia niektórych produktów i usług

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020.

3. O wszelkich zmianach Regulaminu Treningów, Nordic Walking Warszawa poinformuje na stronie oraz we wiadomości elektronicznej bezpośrednio do Klienta.

§ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe

1. Korzystając z Treningów Nordic Walking Warszawa Klient akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2. Wszelkie dane osobowe Klienta podane w procesie rezerwacji Treningów będą wykorzystywane tylko na potrzeby Nordic Walking Warszawa i nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim.

3. Korzystając z usługi Treningów Nordic Walking Warszawa,  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie korzystania z usług Nordic Walking Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).

4. Na Treningach Nordic Walking może zostać zarejestrowany Wizerunek Klienta w postaci zdjęć, nagrań filmów. Wykorzystany może on zostać w działaniach medialnych i na następujących polach eksploatacji:

 • Internet (strona nordicwalking-warszawa.pl media społecznościowe Nordic Walking Warszawa).
 • Materiały reklamowe (ulotki reklamowe, plakaty itp)

Wykorzystanie wizerunku obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć, filmów wykonanych podczas Treningów oraz wydarzeń Nordic Walking Warszawa robionych przez organizatorów, trenerów i osoby związane z Nordic Walking Warszawa  na w. wym. polach eksploatacji.

5. Możesz wnieść sprzeciw do rejestracji Twojego Wizerunku w postaci komunikatu ustnego lub w informacji wysłanej na adres email kontakt@nordicwalking-warszawa.pl na każdym etapie trwania Treningu oraz wobec eksploatacji w przestrzeni cyfrowej.

Tabela Opłat za Treningi Nordic Walking Warszawa oraz Wypożyczenie Kijków do Nordic Walking

Trening Nordic Walking (3 spotkania + wypożyczenie kijków + 10% zniżki na kije Fizan) – 250zł

Wypożyczenie Kijków do NW dla jednej osoby na dobę – 30 zł (jeden zestaw kijków)

Bon Prezentowy dla jednej osoby (wypożyczenie kijków w pakiecie) – 250zł

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.