Regulamin Kursów Stacjonarnych Nordic Walking Warszawa

REGULAMIN KURSÓW I USŁUG STACJONARNYCH NORDIC WALKING

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Kursów Nordic Walking Warszawa wchodzących w skład różnych pakietów zajęć rekreacyjnych, które świadczy Nordic Walking Warszawa stacjonarnie.

Nordic Walking Warszawa prowadzi zajęcia realizowane przez wykwalifikowanych Instruktorów. Kursy Nordic Walking prowadzi Instruktor Maria Tańska nr certyfikatu: INW 2703/2013.

ABY MÓC WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH CHODZENIA Z KIJAMI NORDIC WALKING UPRZEJMIE PROSIMY O:

 • Zapoznanie się z poniższym Regulaminem Kursów.
 • Zakup Kursu Nordic Walking przez stronę WWW oraz kontakt w celu umówienia terminu Kursu. Można to uczynić poprzez Formularz Kontaktowy, bądź poprzez wiadomość wysłaną na adres email: kontakt@nordicwalking-warszawa.pl.
 • Istnieje możliwość rezerwacji terminu przed zakupem Kursu. Po uzgodnionym terminie należy wykupić i opłacić Kurs w ciągu 12 godzin.

§ I

SPRAWY ORGANIZACYJNE NORDIC WALKING

Organizator zastrzega sobie możliwość umawiania spotkań na Kursy Nordic Walking tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez siebie miejscach oraz godzinie. Instruktor nie dojeżdża w miejsce wyznaczone przez Kursanta. Taki sposób rozwiązania na celu ma świadczenie usług o najwyższym poziomie, w miejscu bezpiecznym i przystosowanym do Spotkań Nordic Walking.

Kurs Nordic Walking (zwany także Kursem) – należy przez to rozumieć zakupioną poprzez sklep www.sklep.nordicwalking-warszawa.pl oraz opłaconą z góry usługę.  Są to 3 Spotkania o charakterze edukacyjnym, trwające 60 minut, mające na celu naukę poprawnej techniki marszu z kijami Nordic Walking.

Spotkanie – jedno spotkanie wchodzące w skład Kursu Nordic Walking trwające 60 minut.

Zakup Kursu – należy przez to rozumieć zapoznanie się z Regulaminem Kursów, zakup Kursu Nordic Walking przez stronę www.sklep.nordicwalking-warszawa.pl oraz płatność z góry za zakupiony Kurs.

Organizator Kursów Nordic Walking Warszawa – Maria Tańska, Gen. Pułaskiego 2B/4, 06-200 Maków Maz. NIP: 7571380985

Klient – przez Klienta należy rozumieć osobę (Uczestnika zajęć), która uprzednio wcześniej zakupiła Kurs Nordic Walking poprzez stronę www.nordicwalking-warszawa.pl, zapoznała się z Regulaminem Kursów oraz wyraziła na Regulamin zgodę, opłaciła Kurs i umówiła się na jego realizację. Osoba, która na Kurs przychodzi w ubiorze dostosowanym do pogody w tym w odpowiednim obuwiu trekkingowym lub sportowym, umożliwiającym bezpieczne przemieszczanie się w warunkach terenowych.

Bon Prezentowy/Voucher – należy przez to rozumieć zakup Vouchera, który upoważnia do odbycia Kursu Nordic Walking przez jedną osobę, obdarowaną Voucherem. Vouchery powinny zostać zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. W skład usługi Bonu Prezentowego wchodzi Kurs Nordic Walking.

Wizerunek – należy przez to rozumieć zarejestrowanie wizerunku Klienta podczas Kursu.

Wypożyczenie kijków do Nordic Walking wchodzące w skład usługi Kursu lub Bonu Prezentowego – należy przez to rozumieć nieodpłatne wypożyczenie kijków wchodzące w skład usługi Kurs Nordic Walking lub Bon Prezentowy. Koszt wypożyczenia pokrywa się w wraz z zakupem Treningu.

Wypożyczenie kijków do Nordic Walking bez korzystania z usług Kursu – należy przez to rozumieć odpłatne wypożyczenie kijków poprzedzone uiszczoną kaucją w wysokości 100zł za jedną parę kijków.

Konsultacja techniki Nordic Walking – należy przez to rozumieć wykupione i opłacone spotkanie na terenie Warszawy lub okolicy Legionowa w wyznaczonym przez Instruktora miejscu, trwające 60 minut.

KORZYSTANIE Z KURSÓW NORDIC WALKING

1. Z usług Kursu Nordic Walking Warszawa mogą korzystać osoby zdrowe, nie będące pod wpływem środków psycho-aktywnych, które ukończyły 18 rok życia oraz uprzednio wcześniej wykupiły Kurs i go opłaciły, są posiadaczami prezentu w postaci Bonu Prezentowego upoważniającego do Kursu Nordic Walking.

2. Podczas kupowania Kursu przez stronę www.nordicwalking-warszawa.pl otrzymasz informację z wymogiem zapoznania się z niniejszym Regulaminem Kursów. Jeśli wykupiłeś Kurs, opłaciłeś go i przystępujesz do Kursu Nordic Walking oznacza to, że zapoznałeś się z treścią Regulaminu, wyrażasz na niego zgodę, a w szczególności wyrażasz zgodę na poniższe oświadczenie:

Posiadam pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w Kursie Nordic Walking i biorę w nim udział na własną odpowiedzialność. W razie występowania jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych zobowiązuję się jeszcze przed przystąpieniem do pierwszego spotkania Kursu uzyskać zgodę na udział w Kursie od swojego lekarza. W razie zaostrzenia się dolegliwości zdrowotnych, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu czy innej szkodzie, nie będę rościł sobie prawa do zadośćuczynienia ze strony Organizatora

3. Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort osobom biorącym udział w Kursach, nie może jednak przewidzieć okoliczności losowych. Nie ponosi także odpowiedzialności za działanie osób trzecich i czynników niezależnych od Organizatora.

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Kursie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

5. Osoby u których stwierdzono wcześniej urazy, zwyrodnienia, choroby przewlekłe, ciążę, proszone są o uzyskanie stosownego zaświadczenia ze strony lekarza/terapeuty, ze zgodą na udział w Kursie Nordic Walking Warszawa.

6. Osoba biorąca udział w Kursie powinna korzystać z usług Nordic Walking Warszawa w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej, biorąc pod uwagę intensywność i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym Organizatora przed zaplanowanym Kursem w formie pisemnej, bądź elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy kontakt@nordicwalking-warszawa.pl, lub złożeniu pisemnego oświadczenia że lekarz prowadzący wyraża zgodę na udział w Kursie.

Odwoływanie, zmiana terminu Kursu, spóźnianie się na Kurs Nordic Walking

8. Jeżeli nie możesz uczestniczyć w zaplanowanym wcześniej Kursie – zgłoś ten fakt co najmniej 48h wcześniej poprzez adres email – kontakt@nordiwalking-warszawa.pl lub sms pod numer 790333794.

9. Organizator zapewnia jednorazowe przełożenie terminu wcześniej umówionego Kursu. Spowodowane to jest ograniczonym czasem na realizację spotkań oraz ułożonym planem treningowym Kursu.

10. Jeśli nie zgłosisz chęci zmiany terminu Kursu na 48h przed jego planowanym rozpoczęciem, płatność za zajęcia może nie zostać zwrócona pokrywając koszty organizacyjne na przykład za czas, jaki Organizator zarezerwował na Kurs, którego nie wykorzystałeś zgodnie z Regulaminem, a podczas którego organizator był w gotowości zrealizować usługę Kursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Kursu lub pojedynczego spotkania w ramach Kursu w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

12. O zmianie terminu Kursu zostaniesz poinformowany uprzednio wcześniej, na ile będzie to możliwe w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. W ramach przełożenia terminu spotkania, zostanie zaproponowany kolejny termin oczywiście w zgodzie z możliwościami Kursanta.

13. Ze względu na ograniczoną ilość czasu oraz dostępnych miejsc na Kursy istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów na Kurs oraz opłacenie Kursu.

14. Organizator w ramach Kursu umożliwia Wypożyczenie Kijków do Nordic Walking, które jest nieodpłatne. Podczas umawiania się na Kurs zgłoś taką potrzebę we wiadomości email lub telefonicznie.

15. Jeśli korzystasz z Kursów Nordic Walking Warszawa, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut:

 • przyjmujesz do wiadomości, iż spóźnienie się obligatoryjnie może skracać czas treningu,
 • przyjmujesz do wiadomości, iż spotkanie może się nie odbyć z powodu zbyt krótkiego okresu czasu pozostałego do końca spotkania,
 • opłata uiszczona za Kurs może nie zostać zwrócona pokrywając koszty organizacyjne w tym za czas w którym Instruktor był do dyspozycji, opłata może nie przejść na poczet kolejnego spotkania.

 Zakazy

15. Podczas Kursów Nordic Walking Warszawa obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psycho-aktywnych,
 • posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do Kursu.

17. Uczestnicy zobowiązani są do nienaruszania spokoju i porządku podczas Kursów Nordic Walking Warszawa oraz niezakłócania innym uczestnikom możliwości korzystania ze spotkania. Jeśli przychodzisz na Kurs z osobą towarzysząca, uprzejmie prosimy, aby nie zakłócała ona przebiegu Kursu swoim zachowaniem oraz pytaniami.

18. Organizator Kursów Nordic Walking Warszawa lub Instruktor może zakazać uczestnictwa w danym spotkaniu, jeżeli udział w Kursie może zagrażać zdrowiu Klienta, jeśli wystąpią przesłanki do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu – na przykład nieodpowiednie obuwie do panujących warunków atmosferycznych.

19. Nordic Walking Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu miejscami w terenie podczas Kursu. Uprasza się, by nie zabierać na Kurs rzeczy wartościowych.

§ II.

BONY PREZENTOWE

1. Z usługi Bony Prezentowe Nordic Walking Warszawa mogą korzystać osoby wymienione i na zasadach ustępu I Regulaminu Kursów.

2. Bon Prezentowy powinien zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

3. Bon Prezentowy uprawnia do wzięcia udziału w 3 spotkaniach w ramach Kursu Nordic Walking, uprzednio wcześniej zaplanowanych i opłaconych, w terminach dostępnych według grafiku Instruktora. Bon Prezentowy nie upoważnia do wyznaczenia daty, godziny i miejsca spotkania w ramach Kursu przez Klienta lub posiadacza Bonu. W skład usługi Bon Prezentowy wchodzi wykorzystanie kijków Organizatora oraz inne profity, które wynikają z Kursu nauki techniki Nordic Walking od podstaw.

4. W razie chęci skorzystania z Usług na zasadzie Bonu Prezentowego po upływie 3 miesięcy od daty zakupu należy skontaktować się z usługodawcą.

5. Cennik usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa jest ustalany przez Organizatora i podawany do publicznej wiadomości na stronie serwisu – tabela opłat podana jest także poniżej Regulaminu.

6. Walutą płatności jest Złoty Polski (PLN), a ceny podane na stronie są cenami brutto.

7. Koszt Kursów Nordic Walking oraz Bonów Prezentowych nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.

8. Na życzenie Klienta, Nordic Walking Warszawa wystawia faktury za Kursy.

9. Reklamacje wystosowane przez Klienta  przyjmowane są w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora Kursów Nordic Walking Warszawa na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać poprzez Formularz Kontaktowy lub adres email – kontakt@nordicwalking-warszawa.pl

Odwoływanie, zmiana terminu, spóźnienia na Kursy zakupione jako Bon Prezentowy

8. Jeżeli nie możesz uczestniczyć w zaplanowanym wcześniej Kursie – zgłoś ten fakt co najmniej 48h wcześniej poprzez adres email – kontakt@nordiwalking-warszawa.pl lub sms pod numer 790333794.

9. Organizator zapewnia jednorazowe przełożenie terminu wcześniej umówionego Kursu.

10. Jeśli nie zgłosisz zmiany terminu Kursu na 48h przed jego planowanym rozpoczęciem, płatność za zajęcia może nie zostać przesunięta na kolejne Spotkanie, pokrywając koszty organizacyjne na przykład za czas, jaki Organizator zarezerwował na Spotkanie, którego nie wykorzystałeś zgodnie z Regulaminem, a podczas którego organizator był w gotowości zrealizować usługę Kursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Spotkania w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

12. O zmianie terminu Spotkania zostaniesz poinformowany uprzednio wcześniej, na ile będzie to możliwe w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. W ramach zmiany Spotkania zaproponowany zostanie nowy termin z uwzględnieniem możliwości Klienta.

13. Ze względu na ograniczoną ilość czasu oraz miejsc na Kursy istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów na Kurs Nordic Walking.

14. Organizator umożliwia Wypożyczenie Kijków do Nordic Walking, które jest nieodpłatne. Podczas umawiania się na Kurs zgłoś taką potrzebę we wiadomości email lub telefonicznie.

15. Jeśli korzystasz z Kursów Nordic Walking Warszawa zakupionych jako Bon Prezentowy, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut:

 • przyjmujesz do wiadomości, iż spóźnienie się obligatoryjnie może skraca czas Spotkania,
 • przyjmujesz do wiadomości, iż Spotkanie może się nie odbyć z powodu zbyt krótkiego okresu czasu pozostałego do końca spotkania,
 • opłata uiszczona za Kurs w postaci zakupu Bonu Prezentowego może nie przejść na poczet kolejnego Spotkania

 Zakazy podczas korzystania z usługi Kursu Nordic Walking zakupionych poprzez Bony Prezentowe

15. Podczas Kursów Nordic Walking Warszawa obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psycho-aktywnych,
 • posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do Spotkania.

17. Uczestnicy zobowiązani są do nienaruszania spokoju i porządku podczas Kursów Nordic Walking Warszawa oraz niezakłócania innym uczestnikom możliwości korzystania ze Spotkań. Jeśli przychodzisz na Kurs z osobą towarzysząca, uprzejmie prosimy, aby nie zakłócała ona przebiegu Kursu swoim zachowaniem oraz pytaniami.

18. Organizator Kursów Nordic Walking Warszawa lub Instruktor może zakazać uczestnictwa w danym Spotkaniu, jeżeli udział w Spotkaniu może zagrażać zdrowiu Klienta, jeśli wystąpią przesłanki do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu – na przykład nieodpowiednie obuwie do panujących warunków atmosferycznych.

19. Nordic Walking Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu miejscami w terenie podczas Kursów. Uprasza się, by nie zabierać na Kurs rzeczy wartościowych..

§ III.

KONSULTACJE

1. Z usługi Konsultacji Nordic Walking Warszawa mogą korzystać osoby zdrowe, nie będące pod wpływem środków psycho-aktywnych, które ukończyły 18 rok życia oraz uprzednio wcześniej wykupiły i opłaciły usługę Konsultacji techniki Nordic Walking.

2. Podczas kupowania Konsultacji przez stronę www.nordicwalking-warszawa.pl otrzymasz informację z wymogiem zapoznania się z niniejszym Regulaminem Kursów. Jeśli wykupiłeś Konsultację, opłaciłeś zamówienie i przystępujesz do spotkania oznacza to, że zapoznałeś się z treścią Regulaminu, wyrażasz na niego zgodę, a w szczególności wyrażasz zgodę na poniższe oświadczenie:

Posiadam pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w Konsultacji techniki Nordic Walking i biorę w niej udział na własną odpowiedzialność. W razie występowania jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych zobowiązuję się jeszcze przed przystąpieniem do spotkania uzyskać zgodę na udział w Konsultacji od swojego lekarza. W razie zaostrzenia się dolegliwości zdrowotnych, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu czy innej szkodzie, nie będę rościł sobie prawa do zadośćuczynienia ze strony Organizatora

3. Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort osobom biorącym udział w Konsultacjach, nie może jednak przewidzieć okoliczności losowych. Nie ponosi także odpowiedzialności za działanie osób trzecich i czynników niezależnych od Organizatora.

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Konsultacjach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

5. Osoby u których stwierdzono wcześniej urazy, zwyrodnienia, choroby przewlekłe, ciążę, proszone są o uzyskanie stosownego zaświadczenia ze strony lekarza/terapeuty, ze zgodą na udział w Konsultacji Nordic Walking Warszawa.

6. Osoba biorąca udział w Konsultacji powinna korzystać z usług Nordic Walking Warszawa w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej, biorąc pod uwagę intensywność i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym Organizatora przed zaplanowanym spotkaniem w formie pisemnej, bądź elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy kontakt@nordicwalking-warszawa.pl, lub złożeniu pisemnego oświadczenia że lekarz prowadzący wyraża zgodę na udział w Konsultacji.

Odwoływanie, zmiana terminu Konsultacji, spóźnianie się na Konsultację techniki Nordic Walking

8. Jeżeli nie możesz uczestniczyć w zaplanowanym wcześniej spotkaniu Konsultacyjnym – zgłoś ten fakt co najmniej 48h wcześniej poprzez adres email – kontakt@nordiwalking-warszawa.pl lub sms pod numer 790333794.

9. Organizator zapewnia jednorazowe przełożenie terminu wcześniej umówionego spotkania Konsultacyjnego. Spowodowane to jest ograniczonym czasem na realizację spotkań oraz ułożonym planem treningowym Kursów i Konsultacji.

10. Jeśli nie zgłosisz chęci zmiany terminu Konsultacji na 48h przed jej planowanym rozpoczęciem, płatność za spotkanie może nie zostać zwrócona pokrywając koszty organizacyjne na przykład za czas, jaki Organizator zarezerwował na Konsultację, którego nie wykorzystałeś zgodnie z Regulaminem, a podczas którego organizator był w gotowości zrealizować usługę Konsultacji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Konsultacji w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

12. O zmianie terminu Konsultacji zostaniesz poinformowany uprzednio wcześniej, na ile będzie to możliwe w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. W ramach przełożenia terminu spotkania, zostanie zaproponowany kolejny termin oczywiście w zgodzie z możliwościami Kursanta.

13. Ze względu na ograniczoną ilość czasu oraz dostępnych miejsc na spotkania konsultacyjne istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów na konsultację oraz jej opłacenie.

14. Organizator w ramach Konsultacji nie umożliwia Wypożyczenia Kijków do Nordic Walking.

15. Jeśli korzystasz z Konsultacji technicznej Nordic Walking Warszawa, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut:

 • przyjmujesz do wiadomości, iż spóźnienie się obligatoryjnie może skracać czas treningu,
 • przyjmujesz do wiadomości, iż spotkanie może się nie odbyć z powodu zbyt krótkiego okresu czasu pozostałego do końca spotkania,
 • opłata uiszczona za Konsultację może nie zostać zwrócona pokrywając koszty organizacyjne w tym za czas w którym Instruktor był do dyspozycji, opłata może nie przejść na poczet kolejnego spotkania.

 Zakazy

15. Podczas Konsultacji technicznej Nordic Walking Warszawa obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psycho-aktywnych,
 • posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do Konsultacji.

17. Jeśli przychodzisz na Konsultację z osobą towarzysząca, uprzejmie prosimy, aby nie zakłócała ona przebiegu spotkania swoim zachowaniem oraz pytaniami.

18. Organizator Konsultacji Nordic Walking Warszawa lub Instruktor może zakazać uczestnictwa w danym spotkaniu, jeżeli udział w Konsultacji może zagrażać zdrowiu Klienta, jeśli wystąpią przesłanki do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu – na przykład nieodpowiednie obuwie do panujących warunków atmosferycznych.

19. Nordic Walking Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu miejscami w terenie podczas spotkań. Uprasza się, by nie zabierać na Konsultacje rzeczy wartościowych.

§ IV

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Nordic Walking Warszawa może dokonywać zmian Regulaminu w szczególności w sytuacji zaistnienia wymienionych poniżej ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związaną z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym w Nordic Walking Warszawa systemie informatycznym;

d) rozszerzenie lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) rezygnację z prowadzenia niektórych produktów i usług

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020.

3. O wszelkich zmianach Regulaminu Kursów, Nordic Walking Warszawa poinformuje na stronie oraz we wiadomości elektronicznej bezpośrednio do Klienta.

§ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe

1. Korzystając z Kursów Nordic Walking Warszawa Klient akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2. Wszelkie dane osobowe Klienta podane w procesie rezerwacji Kursów będą wykorzystywane tylko na potrzeby Nordic Walking Warszawa i nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim.

3. Korzystając z usługi Kursów Nordic Walking Warszawa,  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie korzystania z usług Nordic Walking Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).

4. Na Kursach Nordic Walking może zostać zarejestrowany Wizerunek Klienta w postaci zdjęć, nagrań filmów. Wykorzystany może on zostać w działaniach medialnych i na następujących polach eksploatacji:

 • Internet (strona nordicwalking-warszawa.pl media społecznościowe Nordic Walking Warszawa).
 • Materiały reklamowe (ulotki reklamowe, plakaty itp)

Wykorzystanie wizerunku obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć, filmów wykonanych podczas Spotkań oraz wydarzeń Nordic Walking Warszawa robionych przez organizatorów, trenerów i osoby związane z Nordic Walking Warszawa  na w. wym. polach eksploatacji.

5. Możesz wnieść sprzeciw do rejestracji Twojego Wizerunku w postaci komunikatu ustnego lub w informacji wysłanej na adres email kontakt@nordicwalking-warszawa.pl na każdym etapie trwania Spotkania oraz wobec eksploatacji w przestrzeni cyfrowej.

Tabela Opłat za Kursy Nordic Walking Warszawa oraz Wypożyczenie Kijków do Nordic Walking

 • Indywidualny Kurs Nordic Walking od podstaw – 599 zł
 • Dojazd w miejsce wyznaczone przez Klienta: na terenie Warszawy – 100 zł
 • Dojazd do klienta poza Warszawę: do 40km – 200zł, odległość powyżej 40km cena ustalana indywidualnie.
 • Wypożyczenie Kijków do NW bez korzystaniz z Kursu Nordic Walking Warszawa dla jednej osoby na dobę – 50 zł (jeden zestaw kijków)
 • Bon Prezentowy dla jednej osoby (wypożyczenie kijków w pakiecie) – 599 zł
 • Kurs online Nordic Walking – 199 zł

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.